Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.healthyhorse.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.HEALTHYHORSE.PL

 

      I.        Postanowienia ogólne

    II.        Definicje

   III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

    V.        Warunki zawierania umów sprzedaży

  VI.        Sposoby płatności

 VII.        Koszt, termin i sposoby dostawy

 1.         Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

  IX.        Gwarancja produktu

    X.        Tryb postępowania reklamacyjnego

  XI.        Prawo odstąpienia od umowy

 XII.        Własność intelektualna

 1.         Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 2.         Postanowienia końcowe

 

 1.               POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2.     Sklep internetowy działający pod adresem www.healthyhorse.pl prowadzony jest przez Paulinę Mucha wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Onyks Group Paulina Mucha wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Marcina Kromera 9a, 85-792 Bydgoszcz,  NIP5542978012
  , adres poczty elektronicznej (e-mail): info@healthyhorse.pl, tel. +48 693 944 853
 3.     Sklep www.healthyhorse.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.healthyhorse.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.healthyhorse.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7.     Sklep www.healthyhorse.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 8.     Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9.     Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.healthyhorse.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.healthyhorse.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1.             DEFINICJE
 2.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.healthyhorse.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.healthyhorse.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5.     FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.
 6.     KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.     KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8.     KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9.     REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 10.     SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.healthyhorse.pl
 11.   SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Paulina Mucha wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Onyks Group Paulina Mucha, ul. Marcina Kromera 9a 85-792 Bydgoszcz,  NIP: 5542978012, REGON: 383709300.
 12.   SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 13.   PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15.   USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16.   USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 17.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1.            RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)    prowadzenie Konta w Sklepie,

c)    korzystanie z Forum Dyskusyjnego,

d)    zamieszczanie opinii.

 1.     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2.     Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1.           WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

d)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jego zamieszczania przez Usługobiorcę.

 1.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4.    Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

a)    powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

b)    o charakterze rasistowskim,

c)    o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

d)    noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

e)    naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

f)     szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

 

 1.             WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2.     Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5.     W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6.     Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.healthyhorse.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7.     Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 16 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13,  w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8.     Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 •   potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 •   oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 •   pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 •   niniejszy Regulamin.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1.     Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1.           SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl, Imoje).

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
12 1050 1139 1000 0092 6837 0062, Paulina Mucha, ul. Marcina Kromera 9a , 85-792 Bydgoszcz,  NIP: 5542978012. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 1.     W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 2.     Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1.            KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2.     Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3.     Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4.     Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3  Dni Roboczych.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1.         WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthyhorse.pl

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1.     Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1.           GWARANCJA PRODUKTU
 2.     Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta oraz Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.     Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od kategorii Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 4.     Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

 

 1.             TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2.     Reklamacje z tytułu rękojmi:

a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthyhorse.pl lub pisemnie na adresul. Marcina Kromera 9a, 85-792 Bydgoszcz.

c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Marcina Kromera 9a, 85-792 Bydgoszcz.[M3]  Uprasza się Klientów o kontakt ze Sprzedawcą przed wysłaniem Produktu.

e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f)     W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthyhorse.pl

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 3. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego  mają prawo do złożenia reklamacji w takim samym trybie i procedurze reklamacyjnej jak opisano powyżej. 

 1.           PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2.     Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3.     W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5.     Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.     Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

10.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

11. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego  mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni 

 

 1.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.healthyhorse.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Pauliny Mucha wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Onyks Group Paulina Mucha, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Marcina Kromera 9a, 85-792 Bydgoszcz,  NIP: 5542978012, REGON: 383709300. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.healthyhorse.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.healthyhorse.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1.         POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
 2.     W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 3.     Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5.     Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6.     W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7.     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2.     Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4.     Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 5.     Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1.     Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2.     Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI HEALTHYHORSE.PL

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego w jaki sposób

przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego.

Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie

wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Mucha prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą Onyks Group PAULINA MUCHA, adres: ul. Marcina Kromera 9a, 85-790

Bydgoszcz, NIP: 5542978012, REGON: 383709300.

2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z

nami mailowo na adres: info@healthyhorse.pl, listownie na adres: Onyks Group PAULINA

MUCHA, ul. Stanisława Łabendzińskiego, nr 4, lok. 99, 85-796 Bydgoszcz lub telefonicznie pod

numerem: 693-944-853, jak również poprzez czat online lub formularz kontaktowy dostępny na

naszej stronie.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

o ochronie danych osobowych.

2. Stosujemy, wymagane przez przepisy prawa krajowego oraz unijnego środki techniczne i

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych

osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby

nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wymagających tego

funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym dla założenia i prowadzenia Konta klienta oraz

złożenia i realizacji zamówienia.

4. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam

podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili,

jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich

danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo będziemy

je przechowywać?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych,

w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Sklepu internetowego korzystasz. Twoje dane osobowe

przetwarzamy w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie

Regulaminu, w tym przede wszystkim w celu prowadzenia Konta klienta, jak również w celu złożenia i

realizacji zamówienia w Sklepie internetowym. Twoje dane osobowe mogą być przez nas

przetwarzane w celu:

1. Konto Klienta i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta klienta, a także inne

zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności Sklepu internetowego (w

szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość,

kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres klienta, a w

przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas

przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) prowadzenie Konta klienta i świadczenie innych, określonych w Regulaminie usług drogą

elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą

zawierasz zakładając Konto klienta i akceptując Regulamin, jak również podjęcie działań,

na Twoje żądanie, przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać

w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu internetowego, a także inne cele (np.

archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania Twojego Konta klienta

lub przez okres świadczenia innej usługi drogą elektroniczną, chyba, że dalsze

przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym

interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku

decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie

internetowym (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu,

miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres

klienta, metoda płatności, numer płatności, numer zamówienia, data zamówienia, wartość

zamówienia, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub

mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach

prawnych:

a) realizacja Twojego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym i wykonanie w ten

sposób zawartej umowy, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed jej

zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać

w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np.

archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c) wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie

ewentualnych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, zgodnie z

obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. lit. c) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowa, chyba, że

dalsze przechowywanie danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np.

przepisy podatkowe, rachunkowe) lub uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń

albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie

uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania

danych osobowych.

3. Marketing i analityka sklepu

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z korzystaniem ze Sklepu

internetowego, a także Twoje dane zebrane w ramach Twojej aktywności w Sklepie

internetowym, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na

poniższych podstawach prawnych:

a) marketing naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na

prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z zastrzeżeniem, że

przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych i automatycznych systemów wywołujących możliwe jest tylko za Twoją

uprzednią zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania

informacji handlowych).

b) tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju

usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, co stanowi nasz prawnie

uzasadniony interes, polegający na doskonaleniu i rozwoju Sklepu internetowego (art. 6

ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać

w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np.

archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prowadzone przez nas działania marketingowe mogą polegać na prezentowaniu Ci ofert,

reklam i promocji (rabatów) dopasowanych do Ciebie w oparciu o profilowanie (np. na

podstawie Twojej aktywności w naszym sklepie i historii zakupów), dzięki czemu możemy

lepiej dostosować ofertę do określonych grup naszych Klientów, a także Twoich preferencji.

Nasze działania marketingowe nie wpływają jednak na Ciebie w istotny sposób i w naszej

ocenie wyświetlanie reklam spersonalizowanych jest bardziej korzystne niż prezentowanie

oferty bez w związku z potrzebami Klienta. Twoje dane osobowe w przypadku działań

marketingowych prowadzonych na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu jej

wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o

przesłankę uzasadnionego interesu do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze

przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia

roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest

nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych

interesów.

4. Newsletter

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z subskrypcją Newslettera, są lub mogą

być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) świadczenie usługi Newslettera na podstawie Regulaminu, polegającej na przesyłaniu na

podany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać

w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np.

archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres subskrypcji Newslettera, chyba, że

dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub

wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym

nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W

każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

5. Kontakt mailowy, telefoniczny, poprzez formularz kontaktowy lub poprzez chat online

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym,

poprzez formularz kontaktowy lub poprzez chat on-line (tj. dane niezbędne do nawiązania i

utrzymania kontaktu), a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas

przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny, poprzez formularz kontaktowy lub

poprzez chat online, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f)

RODO),

b) podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, jeżeli tego dotyczyć będzie

prowadzona komunikacja (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),

c) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać

w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np.

archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu prowadzenia korespondencji,

chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia

roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest

nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych

interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych

osobowych.

Czym są pliki cookies?

1. Sklep internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki

cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy. Każda

osoba odwiedzająca Sklep internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies,

a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej

wizyty w Sklepie Internetowym.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane

są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy i przeznaczone są do

korzystania z Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu

internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania

Sklepu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę

odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie

statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co

umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających

m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły

Sklep internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali

społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów

trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).

4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju

informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje

zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje

pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep internetowy, w szczególności w

przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których

stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Sklep internetowy. W stosunku

do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w

szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w

ramach Sklepu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas

pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Dostosuj”. W ten

sam sposób osoba odwiedzająca Sklep internetowy może w każdej chwili zmienić swoje

preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone

zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed

jej wycofaniem.

6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego pliki cookies stosowane są

na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie

uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na

podstawie zgody osoby odwiedzającej Sklep internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies,

wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym lub na skutek zmiany ustawień

po kliknięciu w przycisk „Dostosuj”.

7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą

ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in.

badania i analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również

prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w

jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas

podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów

trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień

prywatności Sklepu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach

plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach

Sklepu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje

zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o

okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w

ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak

również po kliknięciu w przycisk „Dostosuj”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików

cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu

wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia

roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy

termin przechowywania danych osobowych.

9. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w

Sklepie Internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych

narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies

tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby

odwiedzającej Sklep internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych

podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako

współadministratorzy wraz z Administratorem.

10. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są

następujące podmioty, stosujące zewnętrzne pliki cookies:

1) Google Ireland Limited,

2) Smartlook.com, s.r.o.,

3) Facebook Ireland Limited.

11. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do

państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają

adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w

tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

12. Sklep internetowy wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe

Google Analytics). Możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej,

ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres:

info@healthyhorse.pl lub listownie na adres: Onyks Group PAULINA MUCHA, ul. Stanisława

Łabendzińskiego, nr 4, lok. 99, 85-796 Bydgoszcz.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i

ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka

naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Twoich danych osobowych,

b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz

prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub

umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania

od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym

formacie,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza

Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na

podstawie umów.

2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia

prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, udostępniamy Twoje dane osobowe w

szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,

b) płatności elektronicznych,

c) księgowe,

d) hostingowe,

e) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności

do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie

internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,

f) dostawy internetowych platform handlowych,

g) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

3. Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do

państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają

adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w

tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Śledź nas na Facebooku